HANDIGE LINKS

Links waar u informatie kunt vinden over normen, regels en calculaties die betrekking hebben op de toepassing van onze producten.


TOEPASSING VROM BOUWBESLUIT

Wanneer moet ik als ondernemer rekening houden met het bouwbesluit?

Bent u van plan om een ventilatiesysteem of luchtbehandelingsysteem in uw nieuwe pand of bestaande pand te realiseren, dan zult u te maken krijgen met het bouw-besluit. Uw gemeente zal u hierop attenderen bij de vergunning aanvraag. Richtlijnen ten aanzien van luchthoeveelheden per m², stromingsrichting van de lucht e.d. dienen te voldoen aan de minimale eisen die hieraan gesteld zijn. Via de onderstaande link kunt u direct naar de website van VROM om het bouwbesluit te bekijken. Wij kunnen u uiteraard ook van dienst zijn om u te ondersteunen in het ontwerpen van een installatie conform de richtlijnen van het bouwbesluit.

STOFEXPLOSIE GEVAARLIJK? ATEX

Produceert u stof bij het verwerken of bewerken van uw product?

Als u dit afzuigt en vervolgens filtert is het belangrijk te weten of uw stof in potentie een stofexplosie kan genereren. Met deze informatie kunt u de juiste investering doen voor een optimale veiligheid.

Op de bijgaande link komt u terecht bij Gestis. U kunt uw product invoeren (Duitse benaming) en informatie met betrekking tot stof explosie eigenschappen van uw product bekijken.

NEDERLANDSE EMISSIE RICHTLIJN (NER)

Waarmee moet ik als ondernemer rekening houden met mijn luchtuitstoot?

De NeR, de Nederlandse emissierichtlijn lucht, geeft algemene eisen aan emissie

concentraties, die overeenkomen met de stand van de techniek van emissiebeperking.

Daarnaast zijn er uitzonderingsbepalingen voor specifieke activiteiten of bedrijfstakken. Deze worden in de NeR aangeduid als bijzondere regelingen. De concentratie-eisen zijn gegeven per (chemische) stof of per klasse van stoffen.

Het doel van de NeR is ten eerste het harmoniseren van de milieuvergunningen met betrekking tot emissies naar de lucht en ten tweede het verschaffen van informatie over de stand der techniek op het gebied van emissiebeperking. De NeR is bedoeld voor eenieder die hierbij is betrokken, zoals gemeenten en provincies, maar ook bedrijven, adviesbureaus en particulieren. De NeR is vastgesteld door de gezamenlijke overheden - provincies, gemeenten en rijk - met de industrie in een adviserende rol.

De NeR heeft geen formele wettelijke status. Het is de bedoeling dat de NeR wordt gebruikt als richtlijn voor de vergunningverlening. Eventueel afwijken van de NeR is daarom mogelijk, het moet dan wel adequaat worden gemotiveerd. Website is Nederlandstalig.

LEIDING WEERSTAND ONLINE CALCULATOR

Wilt u de luchtweerstand weten van een buis of van een bocht? Dan kunt u dat hier online berekenen. Website is Engelstalig.

TIP!

Het werken met dit online berekeningsprogramma kan lastig zijn. Zeker als u de totale weerstand moet berekenen van een complete installatie. Wij kunnen u ondersteunen.

VENTILATOR WET CALCULATOR

Wilt u van een centrifugaal ventilator weten wat de nieuwe volume, druk en opgenomen vermogen gaat worden bij een bepaald toerental, dan kunt u dat hier online berekenen. Website is Engelstalig.

INVLOED LUCHTTEMPERATUUR EN DICHTHEID OP VENTILATOR WERKING

Wilt u weten wat voor invloed luchttemperatuur en de bijbehorende dichtheid heeft op de volume, druk en opgenomen vermogen van de ventilator, dan kunt u het via deze website simpel en snel berekenen. Website is Engelstalig.

MOLLIER

Werkt u met drogingsprocessen of luchtbehandelingssystemen en u wilt bv. de dauwpunt temperatuur weten van een bepaalde lucht of u wilt weten hoeveel vocht u moet toevoegen om een bepaalde relatieve vochtigheid te krijgen?

Via bijgaande links kunt u dit allemaal simpel uitzoeken. Het kunnen "lezen" van de Mollier diagram is hierbij niet meer nodig.

CONVERTEREN VAN US NAAR METRISCH STELSEL

Volume van m³/h naar ft³/h. Graden Celsius naar Fahrenheit etc.