DISCLAIMER

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
Hiernaast kunt u tevens ook onze leveringsvoorwaarden downloaden die geldig zijn voor onze offertes en opdrachten.

Gebruiksvoorwaarden voor de website van BlueBall AEE

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van BlueBall AEE alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten
("de Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. BlueBall AEE is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie.
BlueBall AEE is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Fotomateriaal
Deze website bevat foto’s die ter illustratie zijn opgenomen en waarbij goedkeuring is verkregen van de eigenaar. De foto’s zijn zodanig bewerkt dat er geen enkele link is met de naam van de eigenaar alsmede de producent.

Downloaden van prijslijsten en brochures
Gedownloade prijslijsten zijn een moment opname. Door integratie van onderdelen die afgenomen zijn van diverse fabrikanten kunnen deze hun prijzen verhogen. Voor actuele prijs dient men te allen tijde contact op te nemen met BlueBall AEE. Tevens behoudt BlueBall AEE het recht om periodiek en onaangekondigd de prijslijsten te wijzigen, wanneer de situatie dit verlangt. Dit kan door inflatie zijn en of prijsverhogingen van leveranciers. Brochures zijn ter informatie van de mogelijkheden, alleen na een gerichte offerte is het advies bindend.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. BlueBall AEE is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

Privacy Policy
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten/het plaatsen van orders/het onderhouden van contacten met u/het verrichten van marktonderzoek/het opstellen van profielen van onze klanten en leveranciers alsook om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Uw persoonsgegevens zijn ook beschikbaar voor de klantenadministratie/after sale service/ terugroep acties/direct marketing activiteiten voor (nieuwe) producten/ diensten van
deze bedrijven/relatiebeheer. Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres op info@blue-ball.eu

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij BlueBall AEE. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van BlueBall AEE in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BlueBall AEE en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlueBall AEE.

"BlueBall AEE" is een geregistreerd merk.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die
van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door een bevoegd rechter.